Privatumo politika


1. Bendrosios nuostatos
1.1.  Ši privatumo politika reglamentuoja Giftstree-dovanumedis elektroninės parduotuvės www.giftstree-dovanumedis.lt (toliau - Giftstree-dovanumedis) ir šios parduotuvės pirkėjo (toliau – PIRKĖJAS) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Giftstree-dovanumedis rekvizitai: Vilma Songailė, Individuali veikla nr. 932733, buveinės adresas:  Aušros al. 23-6, Šiauliai, LT-76299, el. paštas: [email protected],  telefonas: +370 696 86 816.

1.3.  PIRKĖJO asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.4.  Giftstree-dovanumedis elektroninėje parduotuvėje nurodydamas savo asmens duomenis, PIRKĖJAS sutinka, kad Giftstree-dovanumedis juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.5.  Giftstree-dovanumedis įsipareigoja parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei PIRKĖJAS yra jaunesnis nei 18 metų, jis gali pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.


2.  Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
2.1. Giftstree-dovanumedis, siekdama užtikrinti sklandų paslaugų teikimą bei kokybišką aptarnavimą, vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1.  Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais
2.1.2.  Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
2.1.3.  Asmens duomenys nuolat atnaujinami
2.1.4.  Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai
2.1.5.  Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė
2.1.6.  Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali

2.2.  Giftstree-dovanumedis  gerbia kiekvieno PIRKĖJO teisę į privatumą. PIRKĖJO asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita Giftstree-dovanumedis pirkimo formoje nurodoma informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.2.1.  apdoroti Jūsų prekių užsakymus
2.2.2.  išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas-faktūras)
2.2.3.  spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu
2.2.4.  vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus

2.3.  PIRKĖJO asmens duomenis bei  mokėjimo informaciją Giftstree-dovanumedis saugo 5 metus.  Giftstree-dovanumedis kaupia ir analizuoja PIRKĖJO duomenis, siekdama užtikrinti sklandų paslaugų teikimą, kokybišką aptarnavimą ir geriausią PIRKĖJO patirtį, įsigyjant Giftstree-dovanumedis prekes ar paslaugas.


3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
3.1.  Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.
3.1.  Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

4.  Asmens duomenų pateikimo taisyklės
4.1.  PIRKĖJAS pirkimo formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu pirkimo formoje PIRKĖJAS pateikia netikslius, melagingus arba klaidinančius duomenis, Giftstree-dovanumedis turi teisę anuliuoti PIRKĖJO užsakymą arba apriboti jo galimybes naudotis Giftstree-dovanumedis elektronine parduotuve. PIRKĖJAS taip pat sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.


5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
5.1.  Jeigu užsakymo vykdymo metu pasikeitė PIRKĖJO pirkimo formoje pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita Giftstree-dovanumedis pirkimo formoje nurodoma informacija), PIRKĖJAS privalo nedelsiant pateikti atnaujintus asmens duomenis adresu: [email protected] arba telefonu: +370 696 86 816.


6. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos
6.1.  Giftstree-dovanumedis  turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami savo elektroninėje parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.